Parama

GPM parama 2021 metais


Šiais mokslo metais keičiasi praleistų pamokų pateisinimo tvarka.

Už informacijos ir/ar dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas, pateikimą klasės vadovui yra atsakingi tėvai/globėjai.

 • Mokiniui susirgus, tą pačią dieną tėvai apie tai informuoja klasės vadovą telefonu trumpąja žinute ar skambučiu, ar pranešimu elektroniniame dienyne. Mokiniui grįžus po ligos į pamokas, klasės vadovui pateikia užpildytą pažymą dėl praleistų pamokų pateisinimo (priedas).
 • Galimas pateisinamų dienų skaičius dėl ligos per mėnesį – ne daugiau kaip 10 mokymosi dienų, išimtinais atvejais ir daugiau, kai reikalingas ilgesnis gydymas (sergant bronchitu, plaučių uždegimu, traumų atveju ar kt.).
 • Mokiniui neatvykus į pamokas dėl kitų svarbių priežasčių, tėvai tą pačią dieną informuoja klasės vadovą telefonu trumpąja žinute ar skambučiu, ar žinute TAMO dienyne.
 • Jei mokiniui reikia anksčiau išeiti iš pamokų, tėvai informuoja dalyko mokytoją ar klasės vadovą, nurodydami išėjimo priežastį.
 • Dėl numatomo ilgalaikio arba sanatorinio gydymo, tėvai kreipiasi į direktorių, pateikdami prašymą ir medicinos įstaigos siuntimo kopiją;
 • Pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo 2019-2020 m.m. nuoroda internete: http://www.papilesgimnazija.lt/wp-content/uploads/2016/03/Pamok%C5%B3-lankomumo-apskaitos-tvarkos-apra%C5%A1as-2019-2020-m.m..pdf
 • Pažyma dėl praleistų pamokų pateisinimo

Paslaugos vaikui ir šeimai (Akmenės rajono savivaldybė)


INFORMACIJA TĖVAMS APIE VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMĄ


APIE UGDYMO ORGANIZAVIMĄ


ANKSTYVOJI INTERVENCIJA


Kaveikiavaikai_logo_Spalvotas baneris


PREVENCIJA

Vaiko gerovės komisijos narių, atsakingų už patyčių prevencijos ir intervencijos koordinavimą, sąrašas ir kontaktinė informacija:

 1. Vilija Perminienė             vilijap@gmail.com
 2. Kristina Pigulevičienė      kristutex@gmail.com
 3. Audronė Šiurkuvienė       audrone.siurkuviene@gmail.com
 4. Roma Lupeikienė            rama.lupeike@gmail.com

elektrinis-paspirtukas 2