Parama

GPM parama 2021 metais


Šiais mokslo metais keičiasi praleistų pamokų pateisinimo tvarka.

Už informacijos ir/ar dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas, pateikimą klasės vadovui yra atsakingi tėvai/globėjai.

 • Mokiniui susirgus, tą pačią dieną tėvai apie tai informuoja klasės vadovą telefonu trumpąja žinute ar skambučiu, ar pranešimu elektroniniame dienyne. Mokiniui grįžus po ligos į pamokas, klasės vadovui pateikia užpildytą pažymą dėl praleistų pamokų pateisinimo (priedas).
 • Galimas pateisinamų dienų skaičius dėl ligos per mėnesį – ne daugiau kaip 10 mokymosi dienų, išimtinais atvejais ir daugiau, kai reikalingas ilgesnis gydymas (sergant bronchitu, plaučių uždegimu, traumų atveju ar kt.).
 • Mokiniui neatvykus į pamokas dėl kitų svarbių priežasčių, tėvai tą pačią dieną informuoja klasės vadovą telefonu trumpąja žinute ar skambučiu, ar žinute TAMO dienyne.
 • Jei mokiniui reikia anksčiau išeiti iš pamokų, tėvai informuoja dalyko mokytoją ar klasės vadovą, nurodydami išėjimo priežastį.
 • Dėl numatomo ilgalaikio arba sanatorinio gydymo, tėvai kreipiasi į direktorių, pateikdami prašymą ir medicinos įstaigos siuntimo kopiją;
 • Pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo 2019-2020 m.m. nuoroda internete: http://www.papilesgimnazija.lt/wp-content/uploads/2016/03/Pamok%C5%B3-lankomumo-apskaitos-tvarkos-apra%C5%A1as-2019-2020-m.m..pdf
 • Pažyma dėl praleistų pamokų pateisinimo

Akmenės rajono savivaldybėje teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikui ir jo šeimai sąrašas


INFORMACIJA TĖVAMS APIE VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMĄ


APIE UGDYMO ORGANIZAVIMĄ


ANKSTYVOJI INTERVENCIJA


Kaveikiavaikai_logo_Spalvotas baneris


PREVENCIJA

Vaiko gerovės komisijos narių, atsakingų už patyčių prevencijos ir intervencijos koordinavimą, sąrašas ir kontaktinė informacija:

 1. Vilija Perminienė             vilijap@gmail.com
 2. Kristina Pigulevičienė      kristutex@gmail.com
 3. Audronė Šiurkuvienė       audrone.siurkuviene@gmail.com
 4. Roma Lupeikienė            rama.lupeike@gmail.com

elektrinis-paspirtukas 2