Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ bendruomenę sudaro:

  • vaikai,
  • tėvai,
  • pedagogai,
  • nepedagoginiai darbuotojai.

Skyriuje „Kregždutė“ sudarytos visos sąlygos kiekvienam bendruomenės nariui aktyviai įsitraukti į įstaigos veiklą. Bendruomenės nariai nuolat ir sistemingai informuojami apie įstaigoje vykstančius procesus, kylančias ir/ar egzistuojančias problemas bei kviečiami bendradarbiauti jas šalinant. Rengiamos apklausos, informacija publikuojama stenduose, skrajutėse, internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje.

Darbuotojai 2023-2024 m.m_Darbo grafikai 2023-2024 m.m.


Vaikų grupės pagal amžių 2023-2024 m.m.