Papilės Simono Daukanto gimnazija skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms eiti.

Darbas ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Kregždutė“

Darbo krūvis – 36 val. per savaitę (1 etatas).
Mokytojo pareigybės lygis – A2 (neterminuota sutartis).
Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam mokytojui:
1. turi būti baigęs ikimokyklinio ugdymo pedagogų rengimo programą (įgytas aukštasis ar aukštesnysis iki 2009 metų arba specialusis vidurinis, įgytas iki 1995 metų, pedagoginis išsilavinimas). Gali būti įgijęs pedagoginį arba nepedagoginį išsilavinimą, tačiau per 2 metus nuo darbo ikimokyklinio ugdymo mokytoju pradžios reikės įgyti ikimokyklinio ugdymo mokytojo profesinę kvalifikaciją;
2. domisi ikimokykliniu ugdymu (planavimu, organizavimu ir pan.); išmano ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus, ugdymo(si) technologijas, būdus, formas, metodus, geba juos taikyti praktikoje; geba dirbti su informacinėmis sistemomis; dirbti komandoje; rengti ir įgyvendinti projektus; yra motyvuotas ir patinka dirbti su vaikais.
Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
Privalumai:
1. pretendentas turi papildomą specializaciją (muzikos mokytojo, logopedo);
2. susipažinęs su STEAM metodu ir jo taikymo galimybėmis;
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis 2017 d. Nr. XIII-198 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu (su vėlesniais pakeitimais), priklausomai nuo pedagogo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Numatoma įdarbinimo data – nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.
Dokumentai priimami iki 2024 m. liepos 10 d. darbo dienomis nuo 9 iki 16 val. (adresu: Nepriklausomybės g. 62) arba dokumentų kopijos atsiunčiamos elektroniniu paštu rastine@papilesgimnazija.lt
Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami į pokalbį. Numatomas pokalbis su pretendentais vyks š. m. liepos 15 d. 10.00 val.
Daugiau informacijos mob.tel. 8 620 79092 arba 8-425-32 624.


Papilės Simono Daukanto gimnazija ieško istorijos mokytojo pareigybei užimti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. pagal neterminuotą darbo sutartį.

Darbas istorijos mokytojui

Siūlomas krūvis – 0,6 etato (555 metinės valandos) (15 pamokų). Mokytojo (-os) atlyginimas priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos. Mokytojo pareiginės algos koeficientai nuo 0,9294 iki 1,3053.

Reikalavimai:

 • aukštasis išsilavinimas, įgyta mokytojo(-os) kvalifikacija;
 • informacinių ir komunikacinių technologijų valdymas;
 • darbo patirtis, kūrybiškumas, gebėjimas naudotis IT priemonėmis;
 • gebėjimas mokyti nuotoliniu būdu;
 • gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose;
 • geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas.

Pretendentai pateikia el. būdu šiuos dokumentus:

 • prašymas leisti dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
 • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;
 • gyvenimo aprašymas.

Dokumentus siųsti iki 2024 m. liepos 12 d. įskaitytinai el. paštu rastine@papilesgimnazija.lt

Pretendentai, geriausiai atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir pakviesti pokalbio nurodytu el. paštu ar telefonu