PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA

SKELBIA KONKURSĄ

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO REIKALAMS PAREIGOMS UŽIMTI

Data 2023-03-15

Papilės Simono Daukanto gimnazija (biudžetinė įstaiga, kodas 190449063, adresas Nepriklausomybės g. 62, Papilė, LT-85245), skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Darbo krūvis: 1 etatas

Pareigybės lygis: A2

Darbo užmokestis: 1395,00

 

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą.

 

turi žinoti ir išmanyti:

 • turėti ūkio valdymo ar (ir) organizacinio ar (ir) vadovaujamo darbo patirties;
 • žinoti dokumentų valdymo, personalo valdymo, darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos, higienos normas bei taisykles, išmanyti pastatų techninės priežiūros pagrindus;
 • išmanyti viešųjų pirkimų organizavimo procedūras;
 • gebėti taisyklinga lietuvių kalba sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą, kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, pateikti išvadas, rengti ataskaitas, dokumentus, spręsti iškilusias problemas, dirbti komandoje.

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prašymą dalyvauti konkurse;
 • Užpildytą pretendento anketą;
 • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
 • Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 • Gyvenimo aprašymą (CV);
 • Galima pateikti asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės;
 • Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą arba pranešimą apie asmens socialinio draudimo numerį ir/arba kitus darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

 

Konkurso pretendentų atrankos būdastestas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai teikiami iki 2023 m. kovo 30 d. per Valstybės tarnybos valdymo sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį) https://portalas.vtd.lt/lt/direktoriaus-pavaduiotojas-ukio-reikalams-322;859600.html.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui telefonu ir (ar) el. paštu. Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2023 m. balandžio 25 d.

Telefonas pasiteirauti: (8 425) 32624 arba 8 648 52669.