Papilės Simono Daukanto gimnazija (biudžetinė įstaiga, kodas 190449063), skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo krūvis:  pilnas (1 etatas).

Pareigybės lygis: A2

Darbo užmokestis:  koeficientas 10,44.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

Aukštasis pedagoginis išsilavinimas;

Pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas arba magistro laipsnis, pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 2 metų pedagoginio darbo stažas;

Gerai mokėti lietuvių kalbą (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);

Mokėti bent vieną iš trijų bendrųjų Europos kalbų A1 lygiu (anglų, prancūzų ar vokiečių);

Išmanyti šiuolaikines informacines kompiuterines priemones ir jas taikyti pagal  LR ŠMM patvirtintus reikalavimus, mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;

Gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, dirbti komandoje, būti pareigingam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus darbo dokumentus.

Direktoriaus pavaduotojas turi žinoti ir išmanyti:

 Švietimo politiką, gimnazijos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;

Ugdymo turinio vadybą;

Gimnazijos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti;

Gimnazijos kultūros formavimą ir kaitą;

Bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;

Savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į gimnazijos valdymą;

Edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;

Mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;

Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą;

Darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą.

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną ir  Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Telefonas pasiteirauti: (8 425)  32624  arba 8 648 52669.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami į atranką 2021 m. rugpjūčio 27 d. 10 val. Papilės Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus kabinete.