Mokinių priėmimas, perėjimas į Papilės Simono Daukanto gimnaziją, perkėlimas į kitą mokyklą

Asmuo turi teisę rinktis valstybinę, savivaldybės ar nevalstybinę mokyklą ir ją keisti.

Asmenys pirmumo teise į mokyklą priimami pagal gyvenamąją vietą Savivaldybės mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaiko pageidavimu iš mokyklai nepriskirtos aptarnavimo teritorijos į mokyklą priimama, jei joje yra laisvų vietų. Į ikimokyklinio ugdymo skyrių vaikai priimami pagal steigėjo nustatytą tvarką.

Švietimo santykiai tarp mokinio ir Papilės Simono Daukanto gimnazijos įforminami rašytine mokymo sutartimi (priedas Nr.1):

 • sutartį už vaiką iki 14 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • vaikas nuo 14 iki 16 metų sutartį sudaro turėdamas tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą;
 • sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai;
 • švietimo santykiai prasideda nuo mokinio pirmos mokymosi dienos;
 • sutartis sudaroma iki pirmos mokymosi dienos ir registruojama gimnazijoje;
 • sutartį Papilės Simono Daukanto gimnazijos vardu pasirašo direktorius.

Kiekvienam mokiniui skiriama asmens byla, kurioje segami:

 • mokinio vardas, pavardė, mokykla;
 • prašymas priimti mokytis;
 • gimimo pažymėjimo kopija;
 • prašymai (dėl dorinio ugdymo, ankstyvojo užsienio kalbos mokymo, pirmos užsienio kalbos, antros užsienio kalbos, meninio ugdymo, pagilinto dalyko mokymo, nepažangių mokinių mokymosi, individualių planų keitimo ir kt.);
 • pasiekimų pažymėjimų kopijos;
 • išsimokslinimo pažyma, atvykus iš kitos mokyklos;
 • vaiko sveikatos pažymėjimas.

Išvykstantiems iš Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokiniams išsimokslinimo pažyma ir kiti dokumentai išduodami tik pristačius atsiskaitymo lapelį raštinės vedėjai.

Mokinys direktoriaus įsakymu išbraukiamas iš mokinių sąrašų, gavus raštišką pranešimą, jog atvyko į kitą mokyklą .

Vaikas iki 16 metų negali nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo programas.

Papilės Simono Daukanto gimnazija dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, besimokančiam pagal privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su jo tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogine psichologine tarnyba bei Vaikų teisių apsaugos skyriumi, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje.

Mokinys, kuris mokosi pagal privalomojo švietimo programas, jei jo elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę Papilės Simono Daukanto gimnazijos bendruomenės narių saugumui, suderinus su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, gali būti perkeltas į kitą ugdymosi įstaigą. Direktorius kartu su gimnazijos steigėju, jo tėvams (globėjams, rūpintojams) dalyvaujant, mokinį perkelia į kitą mokyklą. Apie mokinio perkėlimą gimnazija informuoja jo gyvenamosios vietos savivaldybę.

Mokinys, sulaukęs 16 metų, grubiai pažeidinėjantis šių nuostatų reikalavimus, ignoruojantis gimnazijos tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimus, gali būti šalinamas iš gimnazijos.

Papilės Simono Daukanto gimnazija apie mokinio  perkėlimą  į kitą ugdymo įstaigą ar šalinimą informuoja rajono Savivaldybės administracijos Švietimo skyrių.