Senoji mokykla

 Papilėje parapijinė mokykla įkurta 1804  m. ir mokėsi 26 mokiniai. 1867  m. mokykla pertvarkyta į valdinę pradinę mokyklą. Uždraudus lietuvišką raštą, joje buvo mokoma rusų kalba, tik viena pamoka skirta lietuvių kalbai. Atgavus lietuvišką raštą Papilėje buvo atskiros mergaičių ir berniukų mokyklos.

Papilės valsčiaus valdybos pastatas.Šiame pastate XX amžiaus pradžioje veikė pradinė mokykla.

 XX a. pirmojoje pusėje pradinė mokykla neturėjo pastovaus pastato. Mokykla buvo kilnojama iš vieno privataus asmens namo pastato į kitą. Turbūt reikėtų paminėti, kad 1909-1911m. mokykloje mokytojavo ir būsimoji žymi tautodailininkė Mikalina Glemžaitė, kurios keletas albumų apie lietuvių tautinius drabužius yra saugomi mokyklos muziejuje. Kai mokiniai nebetilpo išsibarsčiusiose mokyklos patalpose, valsčiaus taryba nusprendė pradėti statyti naują mokyklos pastatą. Mokykla pradėjo veikti 1934 m. Mokykla buvo tipinė šešių skyrių pradžios mokykla, pavadinta Simono Daukanto vardu.

Papilės progimnazija

Mokykla (1934)

 1943 m. aktyvesnių mokytojų, kaip Leono Balčiūno, Kosto Dragūno, Antano Mockaus, iniciatyva Papilėje atsirado progimnazija. Vokiečių okupacijos metais mokslas Papilės progimnazijoje ir pradinėje mokykloje buvo nutrauktas.

 Mokyklos pastatas buvo panaudotas karinei ligoninei. Išvadavus iš vokiečių Papilę, pradėta rūpintis ir progimnazijos bei pradinės mokyklos atkūrimu.

Vidurinė mokykla

 1949 m. spalio 20 d. pedagogų tarybos posėdyje nutarta įsteigti vidurinę mokyklą. 1951 m. mokykloje mokėsi 460 mokinių. Veikė I-XI klasės. 1951/1952 m. išleista I-oji abiturientų laida. Mokyklą baigė 11 abiturientų. 1958 m. mokytojų Genovaitės Putinaitės ir Olijardo Vištakio iniciatyva pradėtas kurti mokyklos kraštotyros muziejus.

Muz. ekspozicija

Kraštotyrinio mokyklos muziejaus stendai: tautodailės ir geologinės atodangos radinių ekspozicija

1949 – 1968 m. mokykla vadinosi Papilės vidurine mokykla, o 1968 m., minint Simono Daukanto 175-ąsias gimimo metines, mokyklai suteiktas Simono Daukanto vardas.

 1963 – 1964 pastatytas priestatas – antroji mokyklos dalis. Kadangi mokyklą lankė ir tolimesnių kaimų mokiniai, tai prie mokyklos įsteigtas ir mokinių bendrabutis.

 1980 m. išaugo trečioji mokyklos dalis – naujas trijų aukštų pastatas.

 Laikas bėgo, daug kas keitėsi, tačiau mūsų mokykla niekada nepamiršo, kad ji yra Simono Daukanto mokykla. Todėl Daukantas ir etnokultūra – dvi prioritetinės mokyklos mokinių ugdymosi kryptys.

 Mokykloje vyksta renginiai Simonui Daukantui atminti. Vienas jų – Simono Daukanto pamoka, kurią pirmieji 1994 metais vedė 44-osios laidos abiturientai. Ji tapo tradicine.

 Nuo 1990 metų mokykloje atsirado nemažai naujovių. 1991 metais į mokyklą atkeliavo pirmieji kompiuteriai. 1992 metais įrengtas 12 darbo vietų informatikos kabinetas – pirmasis rajone. Pradėtas informacinių technologijų mokymas.

1993 metų rugsėjo mėnesį mokyklos mokinių taryboje išrinktas pirmasis prezidentas. Juo tapo Evaldas Rupšys.

 1995 metais išleistas pirmasis mokyklos laikraščio „Daukantiečių žodis“ numeris. 1995 – 1996 m.m. mokykla pasitiko turėdama savo vėliavą, kurios kūrėjas buvęs mokinys Andrius Adomavičius. 2006 – 2007 m. pašventinome antrąją mokyklos vėliavą.

 1995 m. spalio mėnesį buvo įkurta mokyklos ateitininkų kuopa, vėliau pavadinta šv. Aloyzo vardu, ir dabar yra gausi bei labai aktyviai veikianti organizacija mokykloje.

 Artėjant Simono Daukanto 200-osioms metinėms, 1998 m. buvo paskelbtas mokyklos himno ir emblemos konkursas. Himno konkursą laimėjo tuometinės dvyliktokės Raimondos Pundziūtės kūrinys, o emblemos konkursą – mokytojos Filiomenos Adomavičienės darbas.

 Kaip sudėtinė mūsų mokyklos gyvenimo dalis, yra bendradarbiavimas su respublikos mokyklomis, pavadintomis Daukanto vardu. Bendradarbiavimas prasidėjo 1998 m. rudenį, kai kretingiškiai pasiūlė Lenkimų (Skuodo rajonas), Šiaulių ir mūsų mokykloms pasirašyti bendradarbiavimo sutartį. Prie šios sutarties prisidėjo ir Vilniaus Simono Daukanto vidurinė mokykla.

 Greta senųjų tradicijų atsiranda vis naujų – tradicines Simono Daukanto pamokas paįvairinome projektais, gražiai švenčiame didžiojo istoriko jubiliejus, įsijungiame į šalies Simono Daukanto mokyklų inicijuotus projektus.

 Mokiniai pasiekia gerų ugdymosi rezultatų – kiekvienais metais turime nemažą būrį rajoninių, respublikinių konkursų, olimpiadų nugalėtojų, abiturientai gerai laiko mokyklinius, valstybinius egzaminus, daug įstoja į aukštąsias mokyklas. Pirmūnus kasmet paskatiname ir organizuojame ekskursijas ir išvykas į pažintinius objektus, koncertus.

Turime rėmėjų, kurie praturtina gimnazijos biblioteką ir skaityklą. Esame dėkingi Edmundui Sakalauskui, JAV gyvenantiems p. Laimai ir Jonui Šalčiams, kurių knygomis ir kitais spaudiniais gali naudotis gimnazistai.

 Nuo 2005 metų mokyklai vadovauja direktorius Ramūnas Perminas.

 2007 metais pradėta mokyklos renovacija. Dabar turime gražią, šiltą ir jaukią mokyklą. Vykdome mokyklos misiją – teikti kokybiškas švietimo paslaugas šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje.

 2008 m. prijungta Kairiškių pagrindinė mokykla ir ikimokyklinė įstaiga Papilės vaikų darželis „Kregždutė“, kurie tapo gimnazijos skyriais.

Gimnazija

S.Bucevičius (2008-10-24)

Lietuvos Respublikos Seimo narys Saulius Bucevičius

2008 m. paminėjome 40-metį, kai mokyklai suteiktas Simono Daukanto vardas. Lankėsi mokykloje ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Saulius Bucevičius.

Remdamasi Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. balandžio 28 dienos įsakymu Nr. ĮSAK-888 “Dėl Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto vidurinės mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos“, Akmenės rajono savivaldybės taryba 2009 m. gegužės 20 dienos Nr.T-116 sprendimu “Dėl Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto vidurinės mokyklos priskyrimo gimnazijos tipui ir pavadinimo pakeitimo”, pakeitė viešojo juridinio asmens Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto mokyklos pavadinimą. Dabar esame Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija.

Adamkus 2009-07-09

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus

2009 m. liepos 9 dieną gimnazijoje lankėsi Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus. Jis įteikė brandos atestatus I-ajai gimnazistų laidai.

2009 m. pasikeitus ugdymo įstaigos statusui buvo paskelbtas naujas emblemos konkursas. Jį laimėjo dvyliktokė Ieva Daunytė. Kunigas Dainoras Židackas pašventino naują vėliavą (idėjos autorė – dailės mokytoja Filiomena Adomavičienė) su Papilės Simono Daukanto gimnazijos užrašu.

 Gimnazija nuolat dalyvauja projektinėje veikloje, gerinančioje materialinį gerbūvį, leidžiančioje kurti naujas erdves ir puoselėti jau turimas.

 2011 m. – dalyvavome Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų rengimo fondo konkurse ir renovavome stadioną (270.000 Lt.).

 Gimnazijos filosofija skelbia  – NON PROGREDI EST REGREDI (neiti į priekį – tolygu žengti atgal),  todėl nuo 2021 m. pakeista gimnazijos organizacinė valdymo struktūra.

Gimnazijos administraciją sudaro:

  • direktorė – Andžela Raustienė
  • direktorės pavaduotoja ugdymui – Roberta Stonė
  • direktorės pavaduotoja ūkio reikalams – Justina Bučienė

    Nuo 2015 metų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“ vedėja dirba Roma Lupeikienė.

  Siekti geresnių ugdymo rezultatų bei tobulinti ugdymo procesą, galime modernizuodami gimnaziją  ir neatsilikdami nuo laikmečio reikalavimų: mokymo kabinetuose ir klasėse mokytojai naudojasi ne tik vaizdo projektoriais, dokumentų kameromis, bet daugumoje kabinetų pastatytomis interaktyviomis lentomis. Išradingai išnaudojame (nuo pat 1 klasės) nešiojamų kompiuterių klasę, kuri yra ir gamtos ir technologinių mokslų laboratorija. Mokiniai noriai dirba planšetinių kompiuterių klasėje bei dar dviejuose šiuolaikinėse kompiuterių klasėse.

4

2019 metais renovuotas ir modernizuotas gimnazijos muziejus (įgyvendintas projektas „Akmenės rajono savivaldybės Bendrojo lavinimo įstaigų modernizavimas“ (pagal programą 09.1.3-CPVA -R-724). Šalia muziejaus ėmė veikti konferencijų salė.

++

Sporto salę puošia švieslentė, o II a. fojė elektroninė skelbimų lenta. Nuo 2011 m. 5 -IV kl. veikia elektroninis TAMO dienynas, o nuo 2012 – 2013 m.m. ir pradinės klasės atsisakė popierinio dienyno. 2012 m. įdiegtas elektroninis mokinio pažymėjimas (EMP), į kurio funkcijas įtrauktas ir e-piniginės modulis, palengvinantis atsiskaitymą gimnazijos valgykloje. Užtikrinant ugdytinių saugumą įdiegta gimnazijos e- praėjimo kontrolė.

  2015 m. prie gimnazijos prijungtas Kairiškių daugiafunkcis centras. 2016 m. gimnazijos Kairiškių daugiafunkcis centras prijungtas prie Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centro.

  Gimnazijos aptarnaujama teritorija yra didelė – miestelis ir daugiau nei 55 kaimai, todėl dauguma moksleivių yra atvežami mokykliniais autobusais.

2a

Įgyvendinus projektą „Tradicinių amatų puoselėjimas Papilėje“, 2013 metais gimnazijos kiemelyje pastatyta stoginė, įrengta scena. Kiemelyje organizuojamos tradicinės gimnazijos bendruomenės šventės.

1

2014 metais gimnazijoje įkurta šaulių organizacija. 2016 metų sausio 1 dieną Papilės Simono Daukanto gimnazija pripažinta pilietiškiausia Lietuvos Respublikos mokykla ir apdovanota Vilniaus Gedimino pilies vėliava.

35a

1986 metais pradėjęs veikti Papilės vaikų lopšelis – darželis „Kregždutė“, 2008 metais reorganizuotas į Papilės Simono Daukanto vidurinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Kregždutė“. 2009 metais įstaiga tapo Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriumi „Kregždutė“. 2018 metais šis ugdymo skyrius renovuotas.

1. Modernizuota Kregždutė

 

Gimnazija nuolat atsinaujina: kai kurie mokytojai išeina į užtarnautą poilsį, pradeda dirbti kiti pedagogai. Džiugu, kad į mūsų gimnaziją noriai atvyksta specialistai iš kitų Lietuvos vietų. Čia jie randa ne tik modernėjančią švietimo įstaigą, bet ir nuoširdžius žmones – Papilės Simono Daukanto gimnazijos bendruomenę.

Peržiūrėti puslapį