Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kregždutė“

13245895_10201622100232410_781494383_n

Mūsų darželis - logo

Kregzdute

 • Adresas: Ventos g. 15, LT-85245 Papilė, Papilės seniūnija, Akmenės rajonas.
 • Mob.tel. +370 620 79092
 • El.paštas: kregzdute@akmene.lt
 • Pagrindinė veiklos rūšis:  ikimokyklinis ugdymas, priešmokyklinis ugdymas.
 • Švietimo padalinio (ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Kregždutė“) vadovė – Roma Lupeikienė, III vadybinė kategorija.

ĮSTAIGOS STRATEGIJA   2018-2020 M.

Prioritetai

Nuoseklus, kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas, atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas.

       Vizija             

Tapti šiuolaikiška, atvira partnerystei ir inovacijoms ugdymo įstaiga, orientuota į kokybišką vaiko ugdymą, atitinkantį vaiko, šeimos ir visuomenės lūkesčius.

Misija

Teikti kokybiškas švietimo  paslaugas, atitinkančias nuolat kintančios visuomenės reikmes, sudaryti prielaidas tolesniam ugdymui(si) mokykloje.


STRATEGINIAI TIKSLAI (2018-2020 m.)  

 • Užtikrinti kokybišką ugdymą(si).
 • Kurti saugią ir modernią ugdymo(si) aplinką.

2020 METŲ TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  1. Tobulinti ugdymo(si) paslaugų kokybę.
 Uždaviniai:
 • 1.1. Užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso organizavimą, taikant aktyvius ugdymo metodus, priemones, būdus (STEAM).
 • 1.2.Ugdymą(si) lauke praplėsti lauko pedagogikos idėjomis.
 • 1.3. Tobulinti bendruomenės kompetencijas ir kvalifikaciją.
2. Plėtoti edukacinę – kultūrinę veiklą, bendravimą ir bendradarbiavimą. Uždaviniai:
 • 2.1. Bendradarbiauti su tėvais, socialiniais partneriais organizuojant įvairias veiklas.
 • 2.2. Skatinti darbuotojų konstruktyvų bendravimą ir bendradarbiavimą.
3. Kurti fizinį aktyvumą skatinančią, emocinį intelektą ugdančią aplinką. 
Uždaviniai:
 • 3.1. Įgyvendinti vaikų sveikatos stiprinimo priemones.
 • 3.2. Įgyvendinti bendruomenės sveikatos stiprinimo projektus.
 • 3.3. Užtikrinti saugios fizinės, emocinės aplinkos kūrimą.

Istorija

 • 1986 metais įsteigtas Papilės vaikų lopšelis – darželis „Kregždutė“, buvusio Simono Daukanto kolūkio, Papilės paukštininkystės tarybinio ūkio ir Ventos TGĮ iniciatyva.
 • 1987 metais perduotas Akmenės rajono savivaldybės pavaldumui.
 • 2006 metais pažymėtas 25 metų įstaigos veiklos jubiliejus.
 • 2008 metais reorganizuotas į Papilės Simono Daukanto vidurinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Kregždutė“.
 • 2009 metais įstaiga tapo Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriumi ,,Kregždutė“.
 • 1992-2015 metais skyriaus vedėja dirbo Marytė Bliūdžiuvienė.
 • Nuo 2015 metų įstaigai vadovauja skyriaus vedėja Roma Lupeikienė.

  Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kregždutė“ –  ikimokyklinė  įstaiga,   ugdanti ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus. Į bendro ugdymo(si) grupes integruoti specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai.

  Ikimokyklinio ugdymo skyrių lanko nemažai vaikų iš socialiai remtinų šeimų, todėl didelis dėmesys skiriamas įvairiapusiškos veiklos organizavimui, stengiantis sudaryti visiems lygiavertes sąlygas bei suteikti lygiavertį ugdymą. Puoselėjama įstaigos tradicijos, kultūrinės vertybės, bendražmogiškoji kultūra.  Plėtojant vaiko įvairias kompetencijas, bendradarbiaujama su socialiniais partneriais: gimnazija, rajono ikimokyklinėmis įstaigomis, miestelio biblioteka, kultūros namais, neįgaliųjų klubu „Parama“.

  Švietimo pagalbą teikia logopedas. Atsižvelgiant į tėvelių pageidavimus, įstaigoje organizuojamas papildomas (choreografijos, meninis) ugdymas. Nuolat vykdomi įvairūs sveikatos, aplinkosaugos, vietiniai  projektai. Turime įstaigos himną, vėliavą, logotipą, marškinėlius, grupių skiriamuosius ženklus.

  Ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Kregždutė“ įrengta sporto, renginių salė, žaidimų kambarys. Puoselėjant tautinį identitetą įrengta seklyčia, kurioje eksponuojami mūsų krašto buities, namų apyvokos rakandai, įrankiai, audiniai, paveikslai.


 Bendradarbiavimas

Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius „Kregždutė” bendradarbiauja su švietimo, sveikatos priežiūros, mokslo, kultūros, vaiko teisių apsaugos ir kitomis institucijomis.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su įstaigomis:

 • Naujosios Akmenės vaikų lopšeliais-darželiais: „Atžalynas“, „Buratinas“, „Žvaigždutė“
 • Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriumi „Berželis“
 • Akmenės gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriumi „Gintarėlis“
 • Ventos muzikos mokykla
 • Papilės Kazio Narščiaus biblioteka
 • Papilės Simono Daukanto muziejumi
 • Papilės seniūnijos neįgaliųjų klubu „Parama“
 • Visais Lietuvos lopšeliais-darželiais „Kregždutė“

„Kregždutės“ himnas

žodžiai: R. Lupeikienės
muzika: V. Virbicko
Ryte mama ir tėtis kelia –
Laikas eiti į darželį.
Į „Kregždutę“ aš skubu,
Taip darželį vadinu.
Ant kregždutės mes sparnų
Lekiam pasakų keliu.
Gera linksma, šilta čia
Ir beveik kaip namuose.
…………………………………
Priedainis
Mes kregždžiukai dar maži,
Bet užaugsim dideli.
Čia mums gera ir smagu
Būryje gerų draugų.
…………………………………
Mūs darželyje smagu
Šokt, dainuot visiems kartu.
Piešiam, rašom ir skaičiuojam,
O iš ryto pasportuojam.
Ant kregždutės mes sparnų
Lekiam pasakų keliu.
Gera linksma, šilta čia
Ir beveik kaip namuose.
……………………………….
Priedainis
Mes kregždžiukai dar maži,
Bet užaugsim dideli.
Čia mums gera ir smagu
Būryje gerų draugų.