Papilės Šv. Aloyzo ateitininkų kuopa

Ateitininkai logo 1

Papilės Simono Daukanto gimnazija, Nepriklausomybės – 62, Papilė, Akmenės rajonas,

Vadovė (globėja) Genovaitė Pundziuvienė,

A. Mockaus 4-4, Papilė,

Tel.: 8 425 32755; mob.tel: 8 698 19798

El.paštas: g.pundziuviene@gmail.com

Papilės Šv. Aloyzo ateitininkų kuopa įkurta 1995 metų spalio 15 d. Šiuo metu kuopos veikloje dalyvauja 55 įvairaus amžiaus nariai – JAS ( jaunučių ateitininkų sąjunga) , MAS ( moksleivių ateitininkų sąjunga), SAS ( studentų ateitininkų sąjunga) ir ASS ( ateitininkų sendraugių sąjunga).

22 iš jų yra tikrieji Ateitininkų Federacijos nariai, t.y. davę atitinkamos sąjungos nario įžodį, kiti – kandidatai. Ateitininkai turi šūkį – „Visa atnaujinti Kristuje!“, ženklą, himną, skiriamuosius ženklus – juostelę ir ženklelį, vėliavą, žurnalą „Ateitis“, puslapį pasaulio lietuvių dienraštyje „Draugas“, antspaudą, jaukias patalpas, savo veikloje vadovaujasi 5 principais: Katalikiškumu, Visuomeniškumu, Tautiškumu, Inteligentiškumu ir Šeimyniškumu. Savo veiklą kuopos nariai daugiausia orientuoja į Papilės žemę (šventės, talentų, poezijos vakarai – susitikimai, darbinės, gamtosauginės ir pramoginės akcijos, giedojimas Jaunimo Šv. Mišiose, susikaupimo vakarai, vasaros stovyklos, respublikinės akademijos, laisvalaikio užimtumas, projektinė veikla, įvairūs kiti renginiai). Tačiau ateitininkai daug keliauja, keletą kartų metuose dalyvauja Lietuvos AF MAS akademijose, kongresuose, suvažiavimuose, Jaunimo dienose, konferencijose, konkursuose. Kuopa draugauja su Telšių, Gargždų, Kauno, Klaipėdos, Viekšnių, Židikų, Kaltinėnų, Nemakščių, Amerikos ir kitų vietų ateitininkais. Jau penkiolika vasarų kuopos taryba organizuoja savo nariams vasaros stovyklą Palangoje, kūrybingai ilsisi kitose Lietuvos ateitininkų stovyklose. Aktyviausi nariai lankėsi Romoje, Ispanijoje, Vatikane, Lenkijoje, Austrijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Maltoje ir kituose kraštuose. Apie savo kuopos gyvenimą ateitininkai rašo savo stende, mokyklos laikraštyje, rajono „Vienybėje“, žurnale „Ateitis“, pasaulio lietuvių dienraštyje „Draugas“. Papilės Šv. Aloyzo kuopos veikla aprašyta monografijoje „Papilė“, rodyta Šiaulių televizijos, įamžinta daugybėje vaizdajuosčių, CD, tūstančiuose nuotraukų.


Ateitininkų naujienos