2014 metų liepos 11-13 dienomis Vilniuje vyko Jubiliejinis Ateitininkų Federacijos suvažiavimas, skirtas Ateitininkų Federacijos atkūrimo Lietuvoje 25- mečiui. Šiame pasaulio lietuvių ateitininkų renginyje dalyvavo ir grupė Papilės Simono Daukanto gimnazijos šv. Aloyzo kuopos tikrųjų MAS, SAS, ASS narių, turinčių balsavimo teisę. Suvažiavimo dalyviai iš visos Lietuvos bei užsienio penktadienį rinkosi į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją, kur jie buvo apgyvendinti, o vakare visi turėjo galimybę susipažinti, pabendrauti bei smagiai , iki devinto prakaito pasilinksminti puikioje vakaronėje.

Šeštadienį, po šv. Mišių ir prasmingo vyskupo Kęstučio Kevalo pamokslo Lietuvos kariuomenės šv. Ignoto bažnyčioje, suvažiavimas darbą pradėjo Vilniaus įgulos karininkų ramovėje. Po iškilmingo atidarymo skambėjo malonūs sveikinimai, AF Tarybos metinis pranešimas, kurį pristatė Amerikos ateitininkų atstovas dr. Tomas Girnius ir Vygantas Malinauskas. Po pietų AF pirmininkė Rozvita Vareikienė skaitė savo pranešimą. Naujasis AF generalinis sekretorius Vidas Čaikauskas ir Kontrolės komisijos atstovas pateikė AF veiklos ir AF Kontrolės komisijos ataskaitas. Po kavos pertraukėlės vyko užsiėmimai grupėse gvildenę aktualius ateitininkų veiklos klausimus: finansavimo, bendradarbiavimo su išeivija, šiandienos ateitininkų iššūkiai bei veiklos aktualijos ir kt. Prieš vakarienę buvo siūlomi ir pristatomi kandidatai į AF struktūras. Ateitininkų atkūrimo Lietuvoje 25- mečio vakaro programoje skambėjo fortepijono muzika, klausėmės ateitininko Vincento Lizdenio, gimusio šios žymios datos išvakarėse ( AF Lietuvoje atkurta 1989m. sausio 7d., o Vincentas gimė 1989 m. sausio5 d.), sielą jaudinančių minčių, liudijimų, jo virkdomos gitaros garsų ir nuostabaus atlikėjo balso, paties Kauno seminaristo kūrybos dainų, skirtų tėvams, gyvenimui, tikėjimui, meilei, tėviškei… Vakaro malda buvo neįprasta- Vilniaus arkikatedroje bazilikoje prie Pasaulio Jaunimo dienų, sekančiais metais vyksiančių Krokuvoje, kryžiaus, kurį būtent šį šeštadienį Lietuvos jaunimo atstovai ( kurių tarpe buvo ateitininkai) perėmė iš kaimynų baltarusių. Suvažiavimo dalyviai buvo pirmieji Lietuvos jaunimo atstovai, pasveikinę šį keliaujantį katalikiško pasaulio jaunimo talismaną, padovanotą popiežiaus Jono Pauliaus II- ojo. Meldėmės kartu su AF Dvasios vadu Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu, giedojome, apkabinome ir bučiavome gyvąją relikviją. Gerokai po vidurnakčio grįžome poilsiui į svetingą ir puikią seminariją.

Paskutinė suvažiavimo diena prasidėjo AF Pirmininko, Tarybos, Valdybos, Kontrolės komisijos rinkimais. Sveikinome naująjį AF pirmininką, puikiai visiems ateitininkams pažįstamą Vilniaus universiteto dėstytoją, teisės mokslų daktarą, ASS narį Vaidotą Vaičaitį, naujuosius kitų AF valdymo organų narius. Nuskambėjęs Ateitininkų himnas liudijo suvažiavimo uždarymą. Gausia, ateitininkų kuopų ir sąjungų vėliavomis papuošta, dainomis apipinta eisena Vilniaus gatvėmis patraukėme į Vilniaus arkikatedroje bazilikoje vyksiančias šv. Mišias, aukojamas už visus ateitininkus. Po bendros nuotraukos, įamžinusios suvažiavimo dalyvius, VU kavinėje renginys pasibaigė nuotaikinga padėkos popiete ir puikiais pietumis.

Tolimos kelionės, registracijos mokesčio, susisiekimo sunkumus mums, Papilės ateitininkams padėjo įveikti ne tik mūsų pačių pareigos suvokimas, bendrystės troškimas, bet ir jaunųjų narių tėvelių supratingumas, Linutės tėvelio Gintaro Rovo nuoširdumas, buvusio gimnazijos auklėtinio Žilvino Marčiaus ir jo šeimos maloniai nustebinusi pagalba bei kuopos mecenatų Laimos ir Jono Šalčių parama, Papilės parapijos klebono Jono Jucio geranoriškumas. Norėtųsi, kad šiems žmonėms jų parodytas gerumas, lydimas mūsų dėkingumo, sugrįžtų keleriopai.

Papilės Šv. Aloyzo kuopos globėja Genovaitė Pundziuvienė.