Prieš mėnesį Papilės Simono Daukanto gimnazijos šv. Aloyzo kuopos ateitininkai tradiciškai savo nuoširdžiu sveikinimu pradžiugino Papilės miestelio Motinas. Birželio 1-ąją ateitininkai nepamiršo ir parapijos tėvų, senelių – pasveikino šv. Juozapo bažnyčion susirinkusius visus Papilės tėvus Tėvo dienos proga. Kaip ir pirmąjį gegužės sekmadienį, ateitininkai giedojo savo gražiausias ir nuoširdžiausias giesmes – tik šį kartą ne Dangiškajai Motinai ir savo Mamoms, o Viešpaties Jėzaus Dangiškajam ir savo žemiškiesiems Tėvams. Meldėmės ir už tuos tėčius, kurie išsibarstė po pasaulį ar paliko savo vaikus. Dievo žodį skaitė Mantas Lapėnas, Dovydas Kveinys, psalmę giedojo ASS narė Laura Mažylė, Aleliuja- mažoji Austėja Nociūtė. Po prasmingo Papilės šv. Juozapo bažnyčios klebono Jono Jucio pamokslo, kuriame buvo kreipiamasi į tėvus, šeimas, skatinant deramai atlikti tėviškas pareigas, stiprinti katalikišką požiūrį į tradicinę šeimą, kaip stiprų žmogiškumo pagrindą, visuomenine malda į tikinčiuosius kreipėsi Jogailė Kelminskaitė. Atnašas prie šv. Altoriaus nešė ir jaunutės Ignė Laurynaitė bei Ugnė Norkutė, ir kuopos vyresnieji nariai, ir ateitininkų tėveliai- ūkininkai Aleksandras Kulvelis bei Kazys Joniškis, ir kuopos mecenatai iš Amerikos, ateitininkai sendraugiai ponai Jonas ir Laima Šalčiai. Tautiniais rūbais apsirengusios kuopos adoruojančios mergaitės pabiro po bažnyčią, rankos paspaudimu linkėdamos visiems Viešpaties Ramybės. Po šv. Mišių ir klebono Palaiminimo Tėvams ateitininkai pasveikino Tėvo dienos ir Šeimos šventės proga visus susirinkusius : birbynininkas Vaidotas Koviera liaudiškais motyvais pakvietė Gabiją Kupstytę ir Ugnę Statkutę eilėraščiui, sveikinimo žodį tarė kuopos globėja Genovaitė Pundziuvienė, smuiką virkdė Kotryna Narkutė, saksofono garsais Papilės šventovę užliejo Rokas Jankauskas, lyrišką dainą apie Tėvą atliko buvusi kuopos pirmininkė Laura Mažylė, visų dėmesį pavergė sesės akordeonistės Austėja ir Viktorija Nociūtės. Finalinį muzikinį sveikinimą atliko birbynininkas Vaidotas, kurio lyriškame garsų fone renginio organizatoriai pirmiausia pasveikino savo kuopos Dvasios vadą kleboną Joną Jucių, o paskui pabiro po visą bažnyčią ir kaip savo meilės įrodymą kiekvienam parapijiečiui Tėvui įteikėme po pavasarinį žiedo pumpurą, savo rankomis ir su didžiule meile padarytą iš saldainio ir krepinio popieriaus, kruopščiai pieštas atvirutes su gražiais žodžiais, skirtais mūsų mylimiems Tėveliams. Išeinančius iš bažnyčios tėvelius kuopos vaikinukai vaišino saldžiais, „savo rinktais grybukais“, o jaunosios ateitininkės – savo pagamintais pyragėliais. Labai smagu buvo dar ir tai , kad tėvelių šį sekmadienį Papilės šv. Juozapo bažnyčioje buvo tikrai gana daug – matyt, jie nenorėjo nusileisti Mamytėms savo aktyviu dalyvavimu tokiose šventėse. O gal ir juos, tiesiog, traukė paprastų kaimiškos gimnazijos vaikų – ateitininkų skleidžiamas nuoširdumas ir šiluma, dovanojamos meilės ir dėmesio akimirkos, kurios leidžia pajusti, kad kiekvienas yra mylimas- senas ar jaunas, pasiturintis ar nepritekliaus prispaustas. Smagu buvo matyti kiekvieno tėvelio šypseną ir tą susijaudinimą, kad jie šiandien liko nepamiršti, kad jų nuo darbo pavargusi tėviška ranka spaudė nenuvystančios gėlės pumpurą, o sugrubę pirštai siekė saldumyno, gal būt kai kam vienintelės saldžios šventinės vaišės….

Mes labai džiaugėmės, matydami visus tėvelius, senelius laimingus, juk tiek nedaug tereikia, kad sukeltume mums brangių žmonių veiduose šypseną. Tik truputėlio savo rūpesčio ir darbo, noro daryti gera, kad ir nedidelės Akmenės rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos organizuoto projektų konkurso laimėtos materialinės paramos, reikalingos savo prasmingų idėjų išpildymui. O mes, Papilės Simono Daukanto gimnazijos šv. Aloyzo kuopos ateitininkai, tik turtėjame ir tampame dar laimingesni būtent dalindami save, savo šypsenas, savo talentus, savo gėrį, savo džiaugsmą. Daliname ir augame, daliname ir turtėjame….

Ateitininkų kuopos informacija.