Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje ,,Kregždutė“ organizuota metodinė diena „Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) vertinimas“.

    Gerosios patirties sklaidos renginio tikslas buvo aptarti, kokie iššūkiai kyla vertinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimus ir pažangą, kas juos padeda įveikti, kokiais būdais ir metodais vertinami pasiekimai, kaip į vertinimo procesą yra įtraukiami tėvai.

    Renginyje dalyvavo kolegos iš Mažeikių r. Tirkšlių lopšelio-darželio ,,Girinukas“, Viekšnių lopšelio-darželio ,,Liepaitė“, Sedos  lopšelio-darželio „Jurginėlis“,  Mažeikių  lopšelių-darželių: ,,Linelis“, ,,Pasaka“, ,,Delfinas“, ,,Bitutė“, ,,Kregždutė“, ,,Eglutė“, ,,Buratinas“, ,,Saulutė“. Taip pat mūsų socialinio partnerio, Mažeikių lopšelio-darželio ,,Gintarėlis“, pedagogai.

    Skyriaus vadovė Roma Lupeikienė pasveikino dalyvius, pristatė temos aktualumą, pakvietė aktyviai diskutuoti, dalintis patirtimi, idėjomis, praktiniais patarimais ir  įžvalgomis apie itin svarbią ugdymo proceso dalį – pasiekimų vertinimą. Svarbu ir tai, kad pasiekimų vertinimas yra viena iš numatytų tobulintinų sričių ikimokyklinio ugdymo skyriuje ,,Kregždutė“ šiais metais.

    Išklausyti septyni pranešimai, kuriuose aptarti iššūkiai,  kylantys vertinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pasiekimus ir pažangą, kas juos padeda įveikti, kokiais būdais ir metodais vertinami pasiekimai, kaip į vertinimo procesą yra įtraukiami tėvai.

    Mokytoja metodininkė Aušra Jankaitienė pranešime dalinosi apie patiriamus sunkumus vertinant priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimus, vadovaujantis atnaujinta Priešmokyklinio ugdymo programa. Pristatė projektus, skirtus vaikų skaitymo, viešo kalbėjo gebėjimams lavinti, vaikų įsivertinimo pavyzdžius. Pasidalino vaikų veiklų stebėjimo aplankų pavyzdžiais, pademonstravo susistemintas užduotis. Apibendrinant akcentavo vertinimo, įsivertinimo būdus ir metodus, skatinančius ugdymo proceso sąveiką, nuoseklaus ir sistemingo duomenų fiksavimo svarbą.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irma Kupstienė kalbėjo apie emocinę raidą, metodus, padedančius atpažinti, valdyti bei įvardinti jausmus, apie ikimokyklinio amžiaus vaikų vertinimą pagal sritis ir žingsnelius. Pateikė pasiūlymų, kaip vertinant vaikų pasiekimus, galima įtraukti ugdytinių tėvus.

    Pranešimą ,,Kaip „Zipio draugai“ mokosi įsivertinti?“ pristatė šią programą darželyje įgyvendinanti mokytoja Audronė Statkienė. Mokytoja atkreipė dėmesį, kad labai svarbu vaikų pasitikėjimo savimi, gebėjimo susivaldyti, problemų sprendimo, empatijos ugdymas. Tai įtakoja ir geresnius visų sričių ugdymo(si)  rezultatus.

    Ilgametę darbo patirtį turinti logopedė Marija Kazlauskienė akcentavo įtraukiojo ugdymo galimybes ir iššūkius, svarbiausius ugdymo aspektus. Pristatė praktinių pavyzdžių. Pademonstravo ir pasidalino pačios sukurtomis skaitmeninėmis priemonėmis, padedančiomis geriau pažinti individualius SUP vaikų gebėjimus.

Pertraukos metu svečiai apžiūrėjo įstaigą, mokytojų sukurtų metodinių priemonių parodą.

Aktyvios diskusijos tik patvirtino, kokia svarbi ir tobulintina yra ši ugdomojo proceso dalis.

Renginio dalyviai skirstytis neskubėjo, nes tema labai aktuali, o neatsakytų klausimų dar liko…

ROMA LUPEIKIENĖ, ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Kregždutė“ vadovė