Vos prieš savaitę po Jaunimo Šv. Mišių Papilės Šv. Juozapo bažnyčioje Motinos dienai malonų sveikinimą miestelio motinoms surengę Papilės Simono Daukanto gimnazijos šv. Aloyzo kuopos ateitininkai gegužės 11-ąją vėl kreipėsi į bažnyčion susirinkusius parapijiečius savo pasisveikinimu: „Garbė Kristui!“. Šį kartą jie sveikino jau tradiciniu tapusio piešinių parodos – konkurso, organizuoto Papilės Šv. Juozapo bažnyčioje, gražiausių darbų nugalėtojus. Prieš Adventą parapijos šventovė buvo papuošta piešiniais apie Kristaus gimimą, Adventinį vainiką, o savaitė prieš Verbų sekmadienį bažnyčios sienas sušildė gimnazijos ugdytinių darbeliai Kristaus Prisikėlimo ir tikėjimo pergalės bei Verbų temomis. Prieš daugelį metų šio puikaus sumanymo- papuošti bažnyčią vaikų darbeliais – autorė ir ilgametė renginio vykdytoja mokytoja Filomena Adomavičienė šį sekmadienį ir įteikė padėkos raštus gražiausių piešinių Kristaus Prisikėlimo bei Verbų temomis autoriams. Ateitininkų paruoštus suvenyrus, gėles, saldumynus dovanojo parapijos klebonas kunigas Jonas Jucys, kuopos pirmininkė Modesta Gauronskytė, kuopos tarybos nariai Mantas Lapėnas, Ignė Laurynaitė. Verbų tema gražiausiais pripažinti Deimantės Pigulevičiūtės, Gabrielės Pociūtės bei Inesos Novogreckytės darbai. Kristaus Prisikėlimo suvokimą bei šv. Velykų ryto džiaugsmo prasmę meniškiausiai ir tiksliausiai pavaizdavo Simona Pagojutė ir Lijana Bučiūtė – mergaitės apdovanotos pagrindiniais prizais. Padėkos raštai už prasmingus ir gražius piešinius įteikti taip pat Laimai Anužytei, Silvijai Jarutytei, Tomui Milteniui, Gerdai Butnoriūtei, Dovydui Nociui, Žymantui Braukylai bei Deividui Perminui. Renginio organizatoriai bei kuopos globėja Genovaitė Pundziuvienė padėkojo nuolatinei ir ilgametei kuopos bičiulei mokytojai Filomenai Adomavičienei, gimnazijos dailės bei darbų mokytojams, padėjusiems surengti šią parodą, Daliai Sakalauskienei bei Vyteniui Rimkui, floristikos būrelio vadovei Angelei Buinienei ir pagrindiniam ateitininkų veiklos ramsčiui bei pritarėjui – Papilės šv. Juozapo bažnyčios klebonui kunigui Jonui Juciui. Vienus ateitininkų kuopos geradarius pakvietėme gegužės 15-ąją kartu vykti į Kauno Arkivyskupijos šeimos centro organizuojamą renginį Žalgirio arenoje, skirtą Šeimos metams, kitiems dovanojome gėles bei skyrėme padėkos žodžius. Papilės šventovėje sėdintys parapijiečiai mintimis, manau, pritarė, kad kiekvienas, net ir mažiausias krikščioniškosios šeimos narys, gali ar tai savo piešinėliu, ar giesmele, adoravimu, patarnavimu, ar gražiu šventiniu žodžiu prisidėti prie Viešpaties namuose sukuriamos šilumos ir jaukumo. Tai turėtų būti ne tik galimybė, bet ir kiekvieno parapijiečio pareiga – puošti, dvasiškai turtinti ir savo darbais sušildyti Amžinojo Tėvo namus. Būti krikščioniškos šeimos nariais, o ne prispaudus reikalui – užklystančiais paslaugų prašytojais.

Šiemet organizuoti šį renginį buvo lengviau, kadangi kuopa dalyvavo Jaunimo iniciatyvų projektų konkurse ir laimėjo dalinį savo veiklos finansavimą. Suradome puikius bendradarbiavimo ir projekto vykdymo partnerius: Kauno Arkivyskupijos Šeimos centrą, Ukrinų ateitininkus. Kaip sakoma : dirbk pats – ir Dievulis tau padės. Ateitininkiška giesmele apie neišsenkančią meilę, ramybę ir viltį Papilės Simono Daukanto gimnazijos šv. Aloyzo kuopos ateitininkai, išlydėdami parapijiečius į namus, linkėjo jiems geros savaitės.

Papilės Šv. Aloyzo kuopos globėja Genovaitė Pundziuvienė.