2014 metų lapkričio 29 dieną Kaune vyko Ateitininkų Federacijos atstovų konferencija, kurioje Akmenės krašto ateitininkiją atstovavo Papilės Simono Daukanto gimnazijos šv. Aloyzo ateitininkų kuopos globėja, mokytoja metodininkė, ASS narė Genovaitė Pundziuvienė.

Renginys anksti ryte prasidėjo Kauno šv. arkangelo Mykolo ( Įgulos) bažnyčioje ( Sobore) iškilmingomis šv. Mišiomis, kurių aukojimui vadovavo Ateitininkų Federacijos Dvasios vadas , Lietuvos vyskupų Konferencijos pirmininkas, Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas Gintaras Grušas. Ir iškilminga Garbės sargyba prie ateitininkų vėliavos, ir šventiškai pasidabinę ateitininkai, ir prasmingas, padrąsinantis Dvasios vado pamokslas, ir Ateitininkijos himnas šv. Mišių pabaigoje – viskas liudijo rimtą nusiteikimą konferencijos darbui ir ateitininkų šūkio vykdymo pasiryžimui.

Po dalyvių registracijos ir rytinės kavos konferencijos dalyviai darbą tęsė Ateitininkų Federacijos rūmų salėje (Laisvės alėja – 13). Konferenciją pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Dvasios vadas Arkivyskupas Metropolitas Gintaras Grušas. Į susirinkusiuosius kreipėsi ir dalykiškai prasmingas mintis išsakė AF tarybos pirmininkė gydytoja, ASS narė Irma Kuliavienė, dalyvius pasveikino ir konkrečių patarimų davė ASS narys, Jaunimo reikalų departamento vadovas Mindaugas Kuliamas, AF generalinis sekretorius Vidas Čaikauskas ir kiti renginio svečiai bei dalyviai.

Pasibaigus oficialiajai konferencijos atidarymo daliai, pirmininkaujantieji pirmam pranešimui pakvietė istoriką, istorijos ir pilietiškumo ugdymo mokytoją, Lietuvos šaulių sąjungos narį, Edukologijos universiteto dėstytoją dr. Mindaugą Nefą. Visus sužavėjo pranešimo „Ar Z kartai reikia visuomeninių organizacijų?“ aktualumas, problemų iškėlimas, pakankamai aiškus jų sprendimo kelių ieškojimas, įvairiapusis priėjimas prie šiuolaikinio jauno žmogaus, padėjimas jame ugdyti pilietiškumo sąvoką ir pan. Daugelis globėjų netgi mąstėme apie galimybę tokį lektorių pasikviesti į gimnazijas ar jaunimo organizacijas, susidomėjusias pilietiškumo tikrąja sąvoka.

Po pietų Ateitininkų Federacijos Valdybos pirmininkas Teisės mokslų doc. dr. Vaidotas Vaičaitis pristatė pranešimą apie AF Valdybos veiklos prioritetus. Dalykiniai einamieji reikalai prasidėjo su AF finansinės komisijos pirmininko Vido Čaikausko finansinės ataskaitos pristatymu , tvirtinimu bei revizijos komisijos pateiktomis išvadomis. Įprastinė darbinė veikla: balsavimai, komentarai, ginčai, prieštaravimai ir pan. Ilgą ir gana intensyviu darbu užimtą konferencijos dalyvių konferenciją baigė įvairių ateitininkijos sektorių, valdybų, redakcinių kolegijų, komisijų informaciniai pranešimai „Kas? Kur? Kada?“ Buvo pristatyta daug AF iniciatyvų, išsakyta kvietimų, raginimų, pastebėjimų, patarimų, ginčytinų veiklų, nurodyta artimiausios veiklos gairių.

Dirbant su ateitininkais, kaip ir su bet kuria kita jaunimo organizacija, t.y. su jaunais žmonėmis, klausimų, problemų, sunkumų visada būna. Tokie renginiai, kurie yra labiau darbinio – praktinio pobūdžio, padeda išspręsti kai kuriuos neaiškumus, organizacines pinkles, pasidalyti patirtimi, atrasti teisingesnius sprendimus, suteikia galimybę išsakyti savo nuomonę, pasitikslinti, ar teisingu keliu einama. Malonu, kai tavo darbas ar mintys, pasiūlymai yra vertinami. Ateitininkų Federacijos konferenciją dalyviai pabaigė Ateitininkų himnu.

Papilės Šv. Aloyzo kuopos globėja Genovaitė Pundziuvienė.