Papilės Simono Daukanto gimnazijos  katalikiško jaunimo grupė 2019 metų gegužės 1-ąją dalyvavo Žemaitijos jaunimo tikėjimo ir susitikimo šventėje „Užtvirtink“ Palangoje. Toks renginys, kuriame dalyvavo 1 700 Telšių vyskupijos jaunuolių,  čia vyko pirmą kartą. Ant Palangos tilto susitiko seni draugai ir nauji pažįstami, kuriuos sveikino Telšių vyskupas J.E. Kęstutis Kėvalas ir kiti dvasiškiai. Dvyliktą valandą ilga eisena skanduodama ir dainuodama žygiavo Meilės, o vėliau Birutės alėja link parko, Gintaro muziejaus. Svetingoje parko pievelėje susirinkusieji susėdo agapei, o grupių vadovai tuo metu registravo grupes, gavo vietų paskirstymą Palangos koncertų salėje. Kariškiai parūpino karštos arbatos, o Jaunimo centro vadovas kun. Karolis svetingai, kaip ir dera renginio šeimininkui, visus „vaišino“ gera nuotaika ir nepakartojamu nuoširdžiu juoku.

  Pasistiprinę jaunuoliai atėjo prie Palangos Lurdo, kur rikiavosi skautai, ateitininkai, giedotojai, dvasiškiai ir kiti renginio dalyviai. Vyskupas Kęstutis Kėvalas tarė sveikinimo žodį, pasakė  motyvacinę šio susibūrimo ir šios vietos kalbą, pakvietė visus giesmei ir maldai, skirtai Švč. Mergelei Marijai. Ir vėl linksmai skanduodami, dainuodami šventės dalyviai užpildė Basanavičiaus ir kitas kurorto gatves, žygiuodami į Palangos koncertų salę, kur jų laukė ir sveikinimai, ir linksmieji „Kūjeliai“, ir  visas orkestras iš Klaipėdos, ir žymūs liudytojai, ir broliai pranciškonai, ir šokiai bei rėmėjų ledai, ir miesto mero sveikinimas, ir šv. Mišios, kurias aukojo vyskupas Kęstutis Kėvalas, dalyvaujant  dideliam būriui vyskupijos kunigų.

  Renginys tikrai buvo šaunus tiek savo dvasiniu brandumu, tiek kūrybiniu sumanymu, tiek jaunimo bendrystės ir tikėjimo stiprumu. Pirmąkart į tokio tipo renginius važiavę jaunuoliai stebėjosi, jog katalikiški renginiai gali būti tokie įdomūs. O gimnazijos ateitininkės Ugnė Statkutė ir Akvilė Pundziūtė, savanoriavusios šiame renginyje, buvo apdovanotos dar ir vyskupo padėkos raštais. Visų dalyvių širdyse grįžtant buvo padėka šventės organizatoriams, sumanytojui J.E. Telšių vyskupui, gimnazijos direktoriui, šauniam mūsų vairuotojui Sigitui bei grupę lydėjusiems mokytojams.

                                                  Genovaitė Pundziuvienė, Papilės  Simono Daukanto gimnazijos mokytoja, Šv. Aloyzo ateitininkų kuopos globėja