logo akmenes

AKMENĖS RAJONO PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS DIREKTORIUS

 ĮSAKYMAS

DĖL NUOTOLINIO DARBO ESANT NEPALANKIAI EPIDEMINEI COVID-19 SITUACIJAI

2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V – 191

Papilė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo“ 2.2.9  papunkčiu ir Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymu „Dėl ugdymo organizavimo karantino laikotarpiu“:

 1. Į s a k a u nuo 2020 m. lapkričio 7 dienos:
  • ugdymo procesą vykdyti nuotoliniu būdu besimokantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;
  • elektroninį 5 klasės nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą vykdyti lapkričio 10, 11 ir 12 dienomis tradiciniu būdu gimnazijoje;
  • elektroninį I gimnazijos klasės nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą vykdyti lapkričio 17, 18, 19 ir 20 dienomis tradiciniu būdu gimnazijoje;
  • ugdymo procesą vykdyti įprastu būdu besimokantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
  • neformaliojo švietimo programas įgyvendinti nuotoliniu būdu;
  • švietimo pagalbą ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokiniams teikti įprastu būdu, gimnazijoje, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas;
  • švietimo pagalbą pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokiniams teikti nuotoliniu būdu.
 2. Į p a r e i g o j u mokytojus nuotolinį mokymą vykdyti ZOOM platformoje bei TAMO, vadovaujantis Nuotolinio ugdymo proceso organizavimo tvarka, patvirtinta Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus 2020 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V- 66.

                                                    Direktorius Ramūnas Perminas